Tehostamo Oy Tietosuojaseloste

Tehostamo Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja kumppaniensa sekä sivustollaan vierailevien henkilöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan asiakkaidemme ja kumppaneidemme henkilötietojen käsittelyä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Tehostamo Oy.n palveluita.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tehostamo Oy , Y-tunnus 2894235-8, osoite: Runeberginkatu 4 b B 49, 00100 Helsinki

2. TIETOSUOJAYHTEYSHENKILÖ

Toimitusjohtaja Kari Kurkela, kari.kurkela@tehostamo.fi, 020 7699988

3. REKISTERIN NIMI

Tehostamo Oy:n kumppani & asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Tehostamo Oy.n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen solmiminen, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja sen seurantaan
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • markkinointiin, markkinointitutkimukseen
 • asiakasviestintään
 • asiakaspalautteen keräämiseen ja käsittelyyn

Edellä mainittuja tehtäviä voi suorittaa rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi myös kolmas taho, esimerkiksi sopimuskouluttaja ja palvelualustojen hallinnoija. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita ja kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Rekisterinpitäjä vastaa tietosuojasta ja salassapitovelvoitteesta myös heidän kohdallaan. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Ilmoitamme tietopyynnöistä myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä asiakkaasta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantaja ja työtehtävät
 • Palveluiden käyttö- ja ostotiedot
 • Asiointikanavissa käydyt sähköposti- ja puhelinkeskustelut
 • Asiakkaan itse tuottama sisältö, kuten kurssien ennakkokartoitus ja asiakaspalaute
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet.

6. TIETOLÄHTEET

Keräämämme tiedot voidaan jakaa asiakkaan itsensä antamiin, verkkopalveluiden havannoinnista sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Tietoja voidaan saada myös Tehostamo Oy.n työntekijöiltä ja yhteyshenkilöiltä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Asiakastietoja säilytetään lakisääteisesti Mycashflow –verkkokauppaohjelmassa ja Procountor –taloushallintaohjelmassa sekä Microsoftin asiakastietojärjestelmissä ns. pilvipalveluina.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Saatu manuaalinen tai paperinen aineisto, joka sisältää henkilötietoja, digitoidaan mahdollisimman nopeasti ja tuhotaan heti digitoinnin jälkeen huolellisesti. Manuaalista rekisteriä ei ylläpidetä lainkaan. Digitaalisesti tallennettuun rekisteriaineistoon pääsee vain niiltä osin kuin se on suoritettavan tehtävän kannalta tarpeellista, oikeutetut työntekijät tai yhteistyökumppanit henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Jokainen vierailu rekisteritietoihin tallentuu lokitiedostoon.

9. KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN

Säilytämme henkilökohtaisia asiakkaiden tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Osalle tietoa lainsäädäntö velvoittaa pidempiaikaisen tallentamisen. Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei. Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttämiseksi sähköisten järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, tarjotaksemme lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.

10. TIETOJEN TARKASTUS- JA KORJAAMISOIKEUS

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, mukaan lukien oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista. Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista sekä tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Kirjallinen tietojen poisto-, oikaisu- tai tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostiin kari.kurkela@tehostamo.fi. Kun olemme varmentaneet kysyjän henkilöyden, vastaamme pyyntöihin 30 päivän kuluessa. Ilmoitamme myös sen, mikäli emme pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos Tehostamo Oy.n tietojen käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

11. OIKEUS KIELTÄÄ SUORAMARKKINOINTI

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointimateriaalin lähetys. Asiakkaalle voidaan kuitenkin lähettää tarpeellisia tiedotteita palveluista ja asiakkuuden hoidosta. Kiellon voi esittää kirjallisesti sähköpostitse Tehostamo Oy.n tietosuojayhteyshenkilölle.

12. VERKKOTUNNISTEET JA EVÄSTEET

Sivustomme saattaa sisältää kolmansien osapuolten (Google –palvelut) mittaus- ja seurantapalveluidenevästeitä. Kolmannet osapuolet voivat siirtää evästeitä käyttämääsi päätelaitteeseen, kun vierailet Tehostamo Oy.n verkkosivuilla tai verkkokaupassa. Evästeistä saatua tietoa ei koskaan yhdistetä käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin. Kerätyn tiedon perusteella yrityksemme mainontaa kohdennetaan ihmisille verkkokäyttäytymisen perusteella.

13. MUUTOKSET TÄSSÄ TIETOSUOJASELOSTEESSA

Palveluiden kehityksen ja/tai lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

(päivitetty 25.7.2018)